Förtunning

Lösningsmedel för utspädning av färg och rengöring. Förpackningar: 5 liter, 25 liter och 200 liter.

Fara Mycket brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering genom inandning. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Säkerhetsdatablad

Artikelnummer:2106025

Pris:1 441 kr

Inkl. moms

Kontakta oss för mer info

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.